Gabiony schody Kraluv Dvur 2010

gabionovge reference 51